The HEALTH AND SAFETY  course is addressed to all new students of Collegium Civitas, full-time and part-time studies, and conditions admission to the start of classes.

The course is obligatory. In order to complete the course, read the contents and complete the final test with a minimum score of 10 points.

Lecturer and author of the course:
mgr Piotr Giegżno - academic lecturer, trainer, HSE specialist, fire protection inspector.

For technical questions, please contact the IT department, email: it@civitas.edu.pl.

The course content was developed as part of the project:
"e-College - Modern Development Program" (no. POWR.03.05.00-00-Z021/18) co-financed by the European Union under the European Social Fund.

Kurs BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY skierowany jest do wszystkich, nowych studentów Collegium Civitas, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i warunkuje dopuszczenie do rozpoczęcia zajęć na Uczelni.

Kurs jest obowiązkowy. W celu zaliczenia kursu należy zapoznać się z zamieszczonymi treściami oraz wypełnić test końcowy z wynikiem minimum 10 punktów.

Prowadzący i autor kursu:

mgr Piotr Giegżno – wykładowca akademicki, trener, specjalista ds. bhp, Inspektor ochrony ppoż.

W przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt z działem IT, email: it@civitas.edu.pl

Kontent merytoryczny kursu został opracowany w ramach projektu:

„e-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju" (nr POWR.03.05.00-00-Z021/18) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.